Huishoudelijk regelement

 Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd VZW COLT 45 is opgericht op 28 oktober 2014 en is gevestigd te Kapellestraat 5 bus 1 B9950 Waarschoot. (Parking vlakbij)
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie
 3. A. Aansluitingsnummer bij VSK: 09/411
 4. Erkenning nummer: 13/4/2010/0025
 5. Ondernemingsnummer: 0567509188
 6. Openingsuren:

Maandag gesloten

Dinsdag 19u-22u

Woensdag gesloten

Donderdag 19u-22u

Vrijdag gesloten

Zaterdag 14u-17u

Zondag 09u-12u

Op aanvraag kan afgeweken worden van bovenstaand openingsuren (bv ontvangst van groepen) Tijdens de openingsuren is er steeds een verantwoordelijke aanwezig.

 

Artikel 2

 1. Bestuursleden

De voorzitter Vzw Colt 45 ; Dhr. Goossens Stefaan

Secretaris; Dhr. Coppens Jean-Paul

Schatbewaarder; Mevr. Spilier Carine

De coaching gebeurt door zowel de bestuursleden als de onderstaande

 1. Werkende leden

De coachen: Dhr. Vlerick Luc ( hoofdcoach)

Dhr. Boddaert Dirk.

Dhr. Boddaert Alex.

Juf. Goossens Amilia.

Dhr. Van Hemelryck Ronny.

Van Assche Nadine.

Mevr. Merre Rita.

Dhr. Vervaeke Bram.

De veiligheidsverantwoordelijke (Vlarem II) : Dhr Colpaert Mario.

De technische adviseur: Dhr Colpaert Mario.

De technische onderhoudsbeheerder (infrastructuur): Dhr Colpaert Mario.

 

De algemene onderhoudsbeheerster: Jufr Goossens Amilia.

 

Artikel 3 Het lidmaatschap

 1. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de nodige relevante gegevens zijn in te vullen. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan, zie afzonderlijk document ‘Lidgelden’.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert.
 4. Een lidkaart/badge wordt overhandigd.

 

 Artikel 4 Een veilige sportomgeving

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

 1. al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige

verzekeringen,

 1. te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,
 2. sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,
 3. te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen, ontplooien.

 

Artikel 5 Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te

bekomen.

 1. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene ledenvergaderingen.
 3. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders

is bepaald.

 1. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden

deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en

over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht

of de wens heeft ingediend.

 1. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 2. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 3. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen

opgesteld door de federatie.

 1. Zij hebben de plicht om de berichten uithangend in de afgesloten glazen kast op regelmatige basis na te lezen.

 

Artikel 6 Sancties

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een sanctie uitgegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende sanctie vanuit de vereniging op te leggen.

 

Artikel 7 Bestuur

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een schatbewaarder, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
 3. De algemene leiding van zaken;
 4. De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
 5. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
 6. Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 7. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per kwartaal volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.
 8. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal 10 werkdagen te worden belegd.
 9. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

 

 Artikel 8 Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de schatbewaarder vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
 3. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
 4. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 5. Taken van de ondervoorzitter:
 6. Staat in hiërarchische lijn de voorzitter bij in al zijn taken, weliswaar met gedeeltelijke verantwoordelijkheid
 7. Taken van de secretaris: a. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
 8. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd;
 9. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
 10. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
 11. Houdt een voor bestuursleden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 12. Taken van de schatbewaarder:
 13. Beheert de gelden van de vereniging;
 14. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
 15. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
 16. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem/haar uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
 17. Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij de balans en de staat van baten en lasten neer met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

 

 Artikel 9 Bestuursverkiezing

Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 10 Kostenvergoedingen

Het bestuur is bevoegd om aan de werkende leden- in de mate van het wettelijke toelaatbare gemaakte kosten te vergoeden, bijvoorbeeld vervoer, volgen van opleidingen, aanwezigheden, enzoverder.

 Artikel 11 Gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk.

 

Artikel 12 Wedstrijden

Deze worden uitzonderlijk georganiseerd door de voorzitter en zijn bestuur.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de leden

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke schade dient steeds gemeld te worden, zie art 17.9

 

 Artikel 14 Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden door een besluit van het dagelijks bestuur of op een bestuursvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 3/4 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een bestuursvergadering waarin tenminste 3/4 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid 3/4 van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

Artikel 15 De schietstand

 1. Toegelaten kalibers en munitie In de schietstand bevinden zich 10 schietbanen geschikt voor oefeningen met

handvuur- en schoudervuurwapens van om het even welk merk en type op voorwaarde dat ze technisch veilig

zijn en niet in strijd met de geldende wapenwet.

 

A1; geweer en karabijn met munitie als normaal gebruik voor pistool en revolver.

A2; pistool en revolver met normale revolver en pistool munitie.

A3; .410 (brennekes patronen categorie C).

A4; luchtdrukwapens lang en kort.

 

Het gebruik van kogels met hardstalen kern, lichtkogels, lichtspoormunitie en kwikhoudende munitie is verboden. Het gebruik van voorlaadwapens is alsook verboden. Jacht- en oorlogswapens, alsook jacht- en oorlogsmunitie zijn verboden in de schietstand. Wanneer in de schietstand de veiligheidslamp brandt zal er niet meer gevuurd worden. De wapens worden ontladen en ontwapend (laders en trommel leeg). Er worden ook geen schietschijven vervangen. De wapens worden niet meer aangeraakt tot de veiligheidslamp uit is. De schutters nemen een afstand aan van 1 meter tegen over de schiettafel.

 

Men gebruikt enkel en alleen doelkaarten die ter plaatse -Club Colt 45- te koop zijn, deze zijn voor eenmalig gebruik geschikt.

De schietstand biedt ook de mogelijkheid tot het beoefenen van andere disciplines zoals het duelschieten, olympisch snelvuur. Deze mogen alleen beoefend worden in samenspraak met de coördinator en wanneer tijdens de uitvoering ervan de medeschutters niet gestoord worden.

 1. De tussenruimte Dit is de plaats waar het aanwezigheidsregister zich bevindt en ingevuld wordt. Het is ook de

plaats waar de wapens en toebehoren in afwachting van de schietbeurt tijdelijk gestockeerd kunnen, moeten

worden.

Ieder lid dient bij aankomst het register in te vullen. Zijn naam, soort wapen ABC of D, uur van aankomst. Bij het

verlaten van de club wordt het uur van verlaten ingevuld. Ook bezoekers zijn verplicht om het

aanwezigheidsregister in te vullen. Op de plaats waar men de naam invult vermeldt men ook ‘bezoeker’. Deze

ontvangen een bezoekersbadge.

Wapens worden tijdelijk in de tussenruimte gestockeerd in ongeladen toestand en behoorlijk verpakt in een tas of

koffer die kan -moet- afgestoken worden. In de tussenruimte kunnen wapens aan medeschutters getoond

worden. Het is niet toegelaten wapens aan te raken of te manipuleren dat gebeurt enkel aan de vuurlijn!

 

In geval van beschadigingen van voorwerpen in de tussenruimte moet het bestuur verwittigd worden, zie ook art 17 &7.8.9. Bij elke aanwezigheid in de tussenruimte dient elk lid de lidkaart (Badge) op een zichtbare plaats te dragen.

 

 1. Kantoor Het kantoorgedeelte is enkel toegankelijk voor bestuursleden, coaches en anderen bevoegden of enkel

op uitnodiging.

 

 1. Opleiding De club beschikt over coachen die hun PERSOONLIJKE wapens ter beschikking stellen voor de leden. Deze personen zijn:

Vlerick Luc en Carine: schoudervuurwapen .22LR + pistool .22LR + revolver .22LR

Stefaan Goossens: revolver .22LR

Alex Boddaert: pistool .22LR + geweer .22LR

J-P Coppens : pistool .22 LR, schoudervuurwapen .22LR

Dirk Boddaert: pistool .22LR

Van Hemelryck Ronny: pistool en revolver .22LR

*Deze wapens kunnen worden gebruikt om nieuwe leden opleiding te geven in het schijfschieten. Leden die reeds in het bezit zijn van wapens kunnen alsook daarop aanspraak maken wanneer zij bijvoorbeeld een ander type wapen wensen te bekomen of dat/die type(s) die zij reeds hebben en waarbij de wet hen een theoretisch en praktisch examen oplegt. De nadruk bij deze lessen ligt in eerste instantie op het veilig omgaan met de wapens.

*De titularissen staan in voor het wapen, de munitie en de bijhorende opleiding. Per beurt wordt een kleine vergoeding gevraagd van €5. Munitie wordt alsook verrekend in functie van verbruik

*De bovenstaande personen zijn afdoende onderlegd en beschikken over meerdere jaren ervaring –zie lidmaatschap sportverenigingen- om die functie te bekleden. Interne en externe opleidingen worden bijgewoond ,gerespecteerd en georganiseerd.

*De opleiding houdt ook begeleiding in bij de praktische proef hier kan ook een vergoeding voorgesteld worden. Hier is echter een minimum van 12 schietsessies vereist, behalve voor reeds ervaren schutters.

 

 Artikel 16 De bar en uitbater

De bar wordt uitgebaat door de huurders van het tennisterrein. Het is zeker toegelaten gesprekken te voeren in de bar over wapens. Het is echter verboden wapens te tonen in de bar. In geen enkel geval is het toelaatbaar de verpakking achter te laten en/of te openen, alsook gesprekken te voeren met schuttersmateriaal in de hand. De overbrugging parking/tussenruimte en omgekeerd dient in alle sereniteit te gebeuren. Het korts mogelijk traject en absolute minimale tijdspanne wordt aangenomen. Gedurende de openingsuren van de schietstand is de bar eveneens geopend.

Opgelet: het is verboden alcoholische dranken te nuttigen voor het aanvangen van de schietbeurten.

Sluitingsuren:

Dinsdag om 23u

Donderdag om 23u

Vrijdag om 23u

Zaterdag om 17u30

Zondag om 13u

 

 Artikel 17 Bijkomende reglementering; orde (VLAREN II) en een veilige sportomgeving

 1. De club heeft als één van haar doelstellingen het beoefenen van de schietsport en zij ontzegt zich dusdanig elke

werkzaamheid of activiteit van politieke of conventionele aard.

 1. Het aantal leden is onbeperkt. De eventuele weigering -door het bestuur- tot toetreding van een persoon blijft

zonder enig verhaal. Alsook uitsluitsel -via de algemene vergadering bepaald- blijft eventueel zonder enig verhaal.

 1. De club (leden) is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en voor lichamelijke schade.

Ieder lid is er wel aan gehouden in het bezit te zijn van een verzekering voor gezinsaansprakelijkheid, familiale in

de volksmond. Een bijkomende verzekering is vrijblijvend. Alle activiteiten die plaats vinden in de clublokalen zijn

verzekerd in clubverband.

 1. Door zijn aansluiting bij de club verklaart men zich akkoord met de voorschriften van de club -huishoudelijke

voorschriften- alsook met de reglementering opgelegd door de ongevallenverzekering. Tevens ziet men af van

elke burgerlijke aansprakelijkheid van de vergunningshouders en de verantwoordelijken van de club.

 1. De titularissen van de erkenning, de vereniging of haar bestuurders zijn niet verantwoordelijk voor enige

lichamelijke letsel, materiële schade of enig ander nadeel dat voortvloeit uit het gebruik van de schietstand of dat

ontstaat ten gevolge van een ongeval.

 1. De ter beschikking gesteld infrastructuur, waaronder begrepen de schietbanen, doelen, installaties, etc. zullen

alleen gebruikt worden in de voor de desbetreffende discipline beschikbaar gestelde schietstand, de afstand van

de schietkaarten steeds op 25M afstand!

 1. Elke schutter is ertoe gehouden de verantwoordelijken in te lichten over schade die ontstaan is aan de

infrastructuur. Zowel schade die ontstaan is door zijn eigen daden, als door de daden van andere schutters
dienen

te worden gemeld.

 1. De schutters zijn ertoe gehouden de schade te vergoeden die door opzet, door onachtzaamheid en/of door het

niet naleven van de toepasselijke reglementen of instructies van de toezichter zijn aangericht.

 1. Indien geen melding wordt gedaan van de aangerichte schade, worden alle schutters wiens aanwezigheid in de

schietruimte blijkt uit het aanwezigheidsregister ten tijde van het ontstaan van de schade geacht hoofdelijk en

ondeelbaar aansprakelijk te zijn voor de aangerichte schade, dit wanneer geen goede overeenkomst wordt

bekomen.

 1. Ieder lid heeft de plicht, de eer en de goede naam van de club en zijn leden hoog te houden.
 2. Elk lid is vrij zich op ieder ogenblik uit de club terug te trekken vermits zijn ontslag mede te delen aan het bestuur

via een ontslagbrief. Het ontslagnemende of uitgesloten lid, evenals de erfgenamen en de rechthebbenden van

een overleden lid, zullen geen enkele aanspraak maken op enige vergoeding of bijdrage.

 1. Ieder lid dient zijn jaarlijkse bijdrage(lidgeld) te betalen. Bij niet betaling wordt dat als ontslagnemend ervaren.

Een lid kan een reductie bekomen bij aanbreng van een nieuw lid/nieuwe leden. Zie document ‘lidgelden’

 1. Ieder lid dient jaarlijks een recent uittreksel uit het strafregister aan te vragen en dit te overhandigen -in originele

staat doc. 596.1- aan de voorzitter. Leden die een sportlicentie of jachtverlof hebben dienen dat enkel jaarlijks

over te maken bij het vernieuwen van hun sportlicentie of jachtverlof, aan de bevoegde instantie.

 1. Het gebruik van de schietstand is toegestaan door de bij de club aangesloten leden.
 2. Enkel schutters die houder zijn van één van de volgende documenten mogen vuurwapens manipuleren in de

schietruimte:

 1. ***De houder van een geldige wapenvergunning afgegeven op zijn naam.
 2. ***De houder van een geldige sportschutters licentie of van een geldige voorlopige sportschutters licentie voor

zover zijn het registratiebewijs op hun naam (model 6 of model 9) van het gebruikte wapen voorleggen.

 1. ***De houder van een geldig jachtverlof, voor zover hij het registratiebewijs op zijn naam, van het gebruikte

wapen kan voorleggen.

 1. ***De houder van een Europese vuurwapenpas uitgereikt door een andere lidstaat van de Europese Unie en van

de documenten die het voorhanden hebben van een vuurwapen in België vergunnen.

 1. ***De houder van een geldig aanstellingsbewijs als bijzonder wachter, voor zover hij het registratiebewijs op zijn

naam van het gebruikte wapen kan voorleggen.

 1. ***De houder van een geldig getuigschrift van erkenning als wapenhandelaar voor zover met de wapens

geschoten wordt voor hun noodzakelijke onderhoud en testen.

g ***De houder van het artikel 9 bis, §1, tweede lid van het KB tot uitvoering van de wapenwet bedoelde attest

uitgereikt door of namens de provinciegouverneur waaruit blijkt dat de schutter zich mag voorbereiden op de

praktische proef.

 1. ***De houders van geldige wapenvergunningen kunnen in de schietruimte vuurwapens ontlenen aan andere

schutters, voor zover de uitgeleende wapens van hetzelfde type zijn als het type wapen waarvoor aan de

ontlener een wapenvergunning werd uitgereikt.

 1. ***De houders van een geldige sportschutters licentie en van een geldige voorlopige sportschutters licentie

kunnen, met het oog op het beoefenen van het sport schieten, in de schietruimte, vuurwapens ontlenen aan

andere schutters, voor zover de geleende wapens behoren tot de wapencategorie waarin de sportschutters

licentie of de voorlopige sportschutters licentie geldig is.

 1. ***Een willekeurige bezoeker kan éénmalig met 1 of meerdere wapens schieten, dit jaarlijks, onder begeleiding en

toezicht van een ervaren schutter of verantwoordelijke van de club en mits het invullen van een dagkaart +

(intern formulier) in 3 exemplaren (één voor de schutter, één voor de club en één dat dient te worden

opgestuurd naar de Gouverneur). Het versturen -binnen de 7 dagen verzorgt de club. Een bezoekers (schutter

van andere club) die over de nodige documenten beschikt om de schietsport te beoefenen mag, mits een

vergoeding van €5 gebruik maken van de accommodatie.

 1. Wapens mogen enkel worden uitgeleend voor de duur van de schietactiviteit op de schietstand en mits

toestemming van hun bezitter. Onder geen beding mogen vuurwapens van andere schutters worden gebruikt

zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Indien de uitlener niet aanwezig is zal het wapen niet gebruikt worden!

De uitlener dient onmiddellijk na het schieten het wapen terug in ontvangst te nemen. Eventuele schade aan de

wapens dient steeds door de ontlener te worden vergoed.

 1. Aan de houder van een (voorlopige)-licentie en/of vergunning kan door een bezitter van een wapen zijn wapen

ter beschikking gesteld worden met eventueel als doel een hanterings- en schietproef voor te bereiden. Er is

steeds vereist dat de regelmatige eigenaar aanwezig is tijdens het schieten, hij is in feit de begeleider. Deze

proeven worden afgenomen door het ‘VSK’.

 1. De vereniging stelt zijn accommodatie, onder verantwoordelijkheid van de erkende exploitant, ter beschikking

aan zijn leden de welke deze binnen de geldende normen zullen gebruiken. Bezoekers zijn slechts in de

schietruimten toegelaten wanneer ze door een lid begeleid worden en zich in het register hebben ingeschreven.

 1. Het is ten strengste verboden de schietstand te gebruiken buiten de aangegeven openingsuren tenzij met

schriftelijke toestemming.

 1. De toegang tot de schietstand is verboden voor ieder die onder invloed (van alcoholische dranken, medicijnen of

drugs) verkeert.

 1. Tijdens de schietbeurten is het verboden drank (om het even welke) binnen de schietstand te brengen.
 2. Het is verboden de schietstand te betreden of te verlaten met geladen wapens.
 3. Het is verboden rond te lopen met niet verpakte wapen(s).
 4. Wapens mogen niet gereinigd worden binnen de clubafdeling.
 5. Tijdens de schietbeurten neemt men de juiste houding aan tegenover de medeschutters.
 6. Het is wenselijk te schieten in de daartoe aangegeven houding. Volledig vrijstaand, ontdaan van elke

steunmogelijkheid. Een afwijking hierop is occasioneel aanvaardbaar indien men het wapen wilt afstellen.

 1. Bij eventueel defect aan de installatie zal men onmiddellijk het vuren staken. Het wapen ontladen en

ontwapenen, het opbergen in wapenkoffer of hoes en de schietstand verlaten.

 1. Voor alle vragen of problemen omtrent de club kan men zich wenden tot de bestuursleden of medewerkers.
 2. De bediening van de hoofdschakelkast in de tussenruimte is enkel toegestaan door bestuursleden en bevoegden

medewerkers.

 1. Iedere schutter wordt geacht zijn gebruikte kaarten, lege hulzen en andere benodigdheden op te ruimen of te

deponeren in de daarvoor voorziene recipiënten (lege hulzen in de ton, gebruikte kaarten in de kaartenbak, lege

munitiedoosjes in de kunststofemmer).

 1. De schutters volgen de eventuele bevelen op gegeven door de verantwoordelijken in rechtstreeks verband met

de veiligheid.

 1. Gehoorbescherming dient steeds gebruikt te worden door eenieder die de schietruimte betreedt.

 

 Artikel 18 Bijzondere maatregelen

 1. In geval van brand dient het brandalarm in werking gesteld te worden, d.m.v. de handmelders. De

schietoefeningen worden onmiddellijk gestaakt en de schietstand ontruimd. De noodstop luchttoevoer moet

manueel bediend worden. Wapens en munitie worden zo snel mogelijk ingepakt en verwijderd. Het is de taak van

ieder aanwezig lid het nodige te doen zoals bv. de brandweer te verwittigen. In geval van een schietincident dient

dit gemeld aan de clubvertegenwoordigers. Het is hun taak om eventueel hulpdiensten in te schakelen. Bij

bovenstaande gebeurtenissen zal de voorzitter steeds op de hoogte gebracht worden.

 1. Wat onderhoud betreft (met het oog op orde, netheid en milieu) beschikt de club over de nodige middelen. Dit

materieel dient door de leden gerespecteerd te worden. Het is de taak van de verantwoordelijke na de

schietbeurten alle hulzen en andere resten op te ruimen en in de daartoe voorziene recipiënten te deponeren.

Het is echter wenselijk dat elke schutter zelf zijn lege hulzen in de ton deponeert en de ledige patroondoosjes in

de daartoe voorziene vuilbak.

 1. Op regelmatige tijdstippen wordt de volledige kogelopvang, in dit geval 2 zandbedden, voldoende bevochtigd om

stofvorming tegen te gaan. Jaarlijks worden de zandbedden van lood en kogelresten ontdaan, dit in het bijzijn van

de voorzitter of aangeduid vervangende afgevaardigde met als uiteindelijk doel recyclage van het lood.

 1. Een exploitatiedossier waaronder een veiligheidsdossier, ordereglement, werkregister en ledenlijst wordt

bijgehouden ten kantore. Het veiligheidsdossier voorziet een oplijsting van alle periodieke controles.

 1. Het is verboden te roken in de schietstand, tussenruimte en kantoor!
 2. Wat betreft het gebruik van vuurwapens in de schietstand, de manier van gebruik, schiettechnieken en geldende

beperkingen; zie hoger in dit reglement. Hierbij dient vermeld te worden dat aanmaak van munitie niet van

toepassing is en bijgevolg ten strengste verboden!

 1. Op hetzelfde tijdstip mogen zich normaal maximaal 12 personen in de schietstand bevinden. Met name 10

schutters voor 10 banen (er is slechts 1 schutter per baan toegelaten) en eventueel 2 baancommissarissen. Er

moet tenminste een 2de persoon aanwezig zijn gedurende de schietoefening. Bij voltalligheid maximaal 2

bezoekers extra waardoor het absoluut maximaal aanwezigheden op 14 komt.

 1. Bezoekers zijn slechts toegelaten in aanwezigheid van clubverantwoordelijken, zij houden steeds een minimale

afstand van 2 M t.o.v. schutters. Het totaal aantal aanwezigen mag nooit hoger zijn dan 14. Bij vaststelling inbreuk

hierop zal er opgetreden worden.

 1. Het opslaan van brandbare of ontplofbare stoffen in de schietruimte is verboden.
 2. Een auditief signaal kan in combinatie met het zwaailicht geactiveerd worden dit om onmiddellijk de volle

aandacht te verkrijgen van iedereen tijdens de schietbeurten, bij bv onregelmatigheden

 1. De oranje zwaailichten -1 centraal aan de vuurlijn geplaatst +1 in de tussenruimte- met een grijze

bedieningsschakelaar die zich aan de binnenkant v/d toegangsdeur bevindt, kan eventueel bediend worden bij

onregelmatigheden gevaarlijke situaties en veiligheidsredenen. Eenieder die zich in dat kader aangesproken voelt

om de schietactiviteiten stil te leggen mag deze handeling uitvoeren op eer en geweten. Zie ook art 15 & A Het

blauwe zwaailicht is enkel te bedienen door Politie tijdens hun schietoefeningen; grijze schakelaar bovenaan deur.

 

**Bij het niet afgaan van een gepercuteerde patroon dient men steeds 30” te wachten vooraleer men de

veiligheidsprocedure opstart (o.a. ontladen en wapen veiligstellen) en de niet afgeschoten patroon (Ketser) te

deponeren in het daartoe voorbestemde doosje. Bevindt zich aan toegangsdeur rechts.

 

Artikel 19 Bescherming persoonlijke gegevens (GDPR)

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door Colt 45 vzw, Kapellestraat 5 bus 1 te 9950 Waarschoot (Lievegem), info@colt45.eu. Voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om de schietsport op een correcte manier te beoefenen, daarnaast zijn wij als schuttersclub ook gebonden en verplicht om aanwezigheidsregisters en schietbeurten te registreren. Bij het inschrijven als nieuw lid kan men aangeven of men al dan niet wenst dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing. Voor reeds aangesloten leden gaan wij er steeds van uit dat dit niet het geval is. Indien dit toch wenselijk is kunnen de leden dit schriftelijk of bij mail (aan info@colt45.eu )laten weten via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u terug samen met het huishoudelijk reglement in de kast in de tussenruimte van onze schietstand.

 

Artikel 20 Videobewaking en beeldmateriaal

 

De schietstand beschikt over een videobewakingssysteem dat 24/7/7 opneemt en doet ook dienst als inbraakalarm.

Aan iedere ingang van de schietstand hang een waarschuwing van videobewaking zodat iedereen hiervan op de hoogte is. De videobeelden zijn enkel toegankelijk door de bestuursleden.De opgenomen beelden zullen enkel bekeken worden door de bestuursleden bij ongeval, incident of vermoeden van niet toelaatbare handelingen in de schietstand. De opgenomen beelden worden een maand bijgehouden en daarna automatisch verwijdert. Kopieën van de beelden zijn niet toegestaan behalve indien nodig voor bevoegde instanties.

 

 

Artikel 21 Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden onmiddellijk in werking na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 29/10/2022

error: