Huishoudelijk regelement

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd VZW COLT 45 is opgericht op 28 oktober 2014 en is gevestigd te
  Kapellestraat 5 bus 1, 9950 Waarschoot. (Parking vlakbij)
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest
  recente versie
 3. A. Aansluitingsnummer bij VSK: 09/411
  B. Erkenning nummer: 13/4/2010/0025
  C. Ondernemingsnummer: 0567509188
 4. Openingsuren:
Maandag gesloten
Dinsdag 19u-22u
Woensdag 18u-21u
Donderdag 19u-22u
Vrijdag gesloten
Zaterdag 14u-17u
Zondag 09u-12u

 

Op aanvraag kan afgeweken worden van bovenstaand openingsuren (bv ontvangst van groepen) Tijdens de openingsuren is er steeds een verantwoordelijke aanwezig.

Artikel 2

A. Bestuursleden

De voorzitter Vzw Colt 45 ; Dhr. Goossens Stefaan
Secretaris; Dhr. Coppens Jean-Paul
Schatbewaarder; Mevr. Spilier Carine
De coaching gebeurt door zowel de bestuursleden als de onderstaande

B. Werkende leden

De coachen:

 • Dhr. Vlerick Luc ( hoofdcoach)
 • Dhr Van De Velde Christiaan
 • Dhr. Boddaert Dirk
 • Dhr. Pisani Michael
 • Juf. Goossens Amilia
 • Mevr. Van de Woestyne Nancy
 • Mevr. Merre Rita

De veiligheidsverantwoordelijke (Vlarem II) : Dhr Van De Velde Ch
De technische onderhoudsbeheerder (infrastructuur): Dhr Van De Velde Ch
De algemene onderhoudsbeheerder:
Juf. Goossens Amilia

 

Artikel 3 Het lidmaatschap

 1. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de
  secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de nodige relevante gegevens zijn in
  te vullen. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de
  wettelijke vertegenwoordiger.
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten
  dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan, zie afzonderlijk
  document ‘Lidgelden’.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden
  toegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert.
 4. Een lidkaart/badge wordt overhandigd.

Artikel 4 Een veilige sportomgeving

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan
de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:
a. al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de
nodige verzekeringen,
b. te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,
c. sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,
d. te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,
ontplooien.

Artikel 5 Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk
  reglement te bekomen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene
  ledenvergaderingen.
 4.  Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het
  bestuur niet anders is bepaald.
 5.  Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het
  bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen
  behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het
  onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft
  ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van
  de richtlijnen opgesteld door de federatie.
 9. Zij hebben de plicht om de berichten uithangend in de afgesloten glazen kast op regelmatige
  basis na te lezen.

Artikel 6 Sancties

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet,
  dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of
  waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor,
  naast een sanctie uitgegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende
  sanctie vanuit de vereniging op te leggen.

Artikel 7 Bestuur

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en
  een schatbewaarder, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het
  huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  a. De algemene leiding van zaken;
  b. De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  c. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  d. Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de
  vereniging.
 3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per kwartaal volgens een vooraf vastgesteld
  rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het
  bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 (tenzij anders in de statuten is bepaald)
  leden van het bestuur zulks wensen.
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de
  vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van
  bestuursleden binnen maximaal 10 werkdagen te worden belegd.
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden
  aanwezig is.

Artikel 8 Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de schatbewaarder vormen het dagelijks
  bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone
  bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter
  bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
  a. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  b. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan
  een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de ondervoorzitter:
  a. Staat in hiërarchische lijn de voorzitter bij in al zijn taken, weliswaar met
  gedeeltelijke verantwoordelijkheid.
 4. Taken van de secretaris:
  a. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent
  alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze
  evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  b. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit
  de vereniging zijn toevertrouwd;
  c. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  d. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en
  reglementen;
  e. Houdt een voor bestuursleden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen
  van alle leden zijn opgenomen.
 5. Taken van de schatbewaarder:
  a. Beheert de gelden van de vereniging;
  b. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg
  voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  c. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  d. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in
  de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem/haar
  uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de
  uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te
  bewaren;
  e. Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt
  daarbij de balans en de staat van baten en lasten neer met toelichting over het
  afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 9 Bestuursverkiezing

Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te
worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient
vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat
eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 10 Kostenvergoedingen

Het bestuur is bevoegd om aan de werkende leden- in de mate van het wettelijke toelaatbare gemaakte kosten te vergoeden, bijvoorbeeld vervoer, volgen van opleidingen, aanwezigheden,
enzoverder.

Artikel 11 Gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke
  aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk.

Artikel 12 Wedstrijden

Deze worden uitzonderlijk georganiseerd door de voorzitter en zijn bestuur.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de leden

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging
aangerichte schade. Elke schade dient steeds gemeld te worden,zie art 17.9

Artikel 14 Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden door een besluit van het dagelijks bestuur
  of op een bestuursvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar
  wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping
  tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het
  voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
  geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de
  vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het
  huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan
  gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 3/4 van de
  uitgebrachte geldige stemmen, in een bestuursvergadering waarin tenminste 3/4 van de
  leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een
  tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het
  aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt
  genomen, mits met meerderheid 3/4 van de uitgebrachte geldige stemmen.


Artikel 15 De schietstand

A. Toegelaten kalibers en munitie

In de schietstand bevinden zich 10 schietbanen geschikt voor oefeningen met handvuur- en
schoudervuurwapens van om het even welk merk en type op voorwaarde dat ze technisch veilig zijn
en niet in strijd met de geldende wapenwet.

A1; geweer en karabijn met munitie als normaal gebruik voor pistool en revolver.
A2; pistool en revolver met normale revolver en pistool munitie.
A3; .410 (brennekes patronen categorie C)
A4; luchtdrukwapens lang en kort


Het gebruik van kogels met hardstalen kern, lichtkogels, lichtspoormunitie en kwikhoudende munitie
is verboden. Het gebruik van voorlaadwapens is alsook verboden. Jacht- en oorlogswapens, alsook
jacht- en oorlogsmunitie zijn verboden in de schietstand.
Wanneer in de schietstand de veiligheidslamp brandt zal er niet meer gevuurd worden. De wapens
worden ontladen en ontwapend (laders en trommel leeg). Er worden ook geen schietschijven
vervangen. De wapens worden niet meer aangeraakt tot de veiligheidslamp uit is. De schutters
nemen een afstand aan van 1 meter tov de schiettafel.
Men gebruikt enkel en alleen doelkaarten die ter plaatse -Club Colt 45- te koop zijn, deze zijn voor
eenmalig gebruik geschikt.


De schietstand biedt ook de mogelijkheid tot het beoefenen van andere disciplines zoals het
duelschieten, olympisch snelvuur. Deze mogen alleen beoefend worden in samenspraak met de
coördinator en wanneer tijdens de uitvoering ervan de medeschutters niet gestoord worden.


B. De tussenruimte

Dit is de plaats waar het aanwezigheidsregister zich bevindt en ingevuld wordt. Het is ook de plaats
waar de wapens en toebehoren in afwachting van de schietbeurt tijdelijk gestockeerd kunnen,
moeten worden.
Ieder lid dient bij aankomst het register in te vullen. Zijn naam, soort wapen ABC of D, uur van
aankomst. Bij het verlaten van de club wordt het uur van verlaten ingevuld.
Ook bezoekers zijn verplicht om het aanwezigheidsregister in te vullen. Op de plaats waar men de
naam invult vermeldt men ook ‘bezoeker’. Deze ontvangen een bezoekersbadge.
Wapens worden tijdelijk in de tussenruimte gestockeerd in ongeladen toestand en behoorlijk verpakt
in een tas of koffer die kan -moet- afgestoken worden.
In de tussenruimte kunnen wapens aan medeschutters getoond worden. Het is niet toegelaten
wapens aan te raken of te manipuleren dat gebeurt enkel aan de vuurlijn!
In geval van beschadigingen van voorwerpen in de tussenruimte moet het bestuur verwittigd
worden, zie ook art 17 &7.8.9. Bij elke aanwezigheid in de tussenruimte dient elk lid de lidkaart
(Badge) op een zichtbare plaats te dragen.


C. Kantoor

Het kantoorgedeelte is enkel toegankelijk voor bestuursleden, coaches en anderen bevoegden of
enkel op uitnodiging.


D. Opleiding

De club beschikt over coachen die hun PERSOONLIJKE wapens ter beschikking stellen voor de leden.
Deze personen zijn:

 • Vlerick Luc en Carine: schoudervuurwapen .22LR + pistool .22LR + revolver .22LR
 • Stefaan Goossens: revolver .22LR
 • Alex Boddaert: pistool .22LR + revolver .38 + geweer .22LR
 • Dirk Boddaert: pistool .22LR
 • J-P Coppens: pistool .22LR, schoudervuurwapen .22LR

*Deze wapens kunnen worden gebruikt om nieuwe leden opleiding te geven in het schijfschieten.
Leden die reeds in het bezit zijn van wapens kunnen alsook daarop aanspraak maken wanneer zij
bijvoorbeeld een ander type wapen wensen te bekomen of dat/die type(s) die zij reeds hebben en
waarbij de wet hen een theoretisch en praktisch examen oplegt. De nadruk bij deze lessen ligt in
eerste instantie op het veilig omgaan met de wapens.
*De titularissen staan in voor het wapen, de munitie en de bijhorende opleiding. Per beurt wordt een
kleine vergoeding gevraagd van €5. Munitie wordt alsook verrekend in functie van verbruik.

*De bovenstaande personen zijn afdoende onderlegd en beschikken over meerdere jaren ervaring
–zie lidmaatschap sportverenigingen- om die functie te bekleden. Interne en externe opleidingen
worden bijgewoond ,gerespecteerd en georganiseerd.
*De opleiding houdt ook begeleiding in bij de praktische proef hier kan ook een vergoeding
voorgesteld worden. Hier is echter een minimum van 12 schietsessies vereist, behalve voor reeds
ervaren schutters.


Artikel 16 De bar en uitbater

De bar wordt uitgebaat door de huurders van het tennisterrein. Het is zeker toegelaten gesprekken
te voeren in de bar over wapens. Het is echter verboden wapens te tonen in de bar. In geen enkel
geval is het toelaatbaar de verpakking achter te laten en/of te openen, alsook gesprekken te voeren
met schuttersmateriaal in de hand. De overbrugging parking/tussenruimte en omgekeerd dient in
alle sereniteit te gebeuren. Het korts mogelijk traject en absolute minimale tijdspanne wordt
aangenomen. Gedurende de openingsuren van de schietstand is de bar eveneens geopend.
Opgelet: het is verboden alcoholische dranken te nuttigen voor het aanvangen van de schietbeurten.
Sluitingsuren:
Dinsdag om 23u
Donderdag om 23u
Vrijdag om 23u
Zaterdag om 17u30
Zondag om 13u


Artikel 17 Bijkomende reglementering; orde (VLAREN II) en een veilige sportomgeving

 1. De club heeft als één van haar doelstellingen het beoefenen van de schietsport en zij ontzegt
  zich dusdanig elke werkzaamheid of activiteit van politieke of conventionele aard.
 2. Het aantal leden is onbeperkt. De eventuele weigering -door het bestuur- tot toetreding van
  een persoon blijft zonder enig verhaal. Alsook uitsluitsel -via de algemene vergadering
  bepaald- blijft eventueel zonder enig verhaal.
 3. De club (leden) is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en voor
  lichamelijke schade. Ieder lid is er wel aan gehouden in het bezit te zijn van een verzekering
  voor gezinsaansprakelijkheid, familiale in de volksmond. Een bijkomende verzekering is
  vrijblijvend. Alle activiteiten die plaats vinden in de clublokalen zijn verzekerd in clubverband.
 4. Door zijn aansluiting bij de club verklaart men zich akkoord met de voorschriften van de club
  -huishoudelijke voorschriften- alsook met de reglementering opgelegd door de
  ongevallenverzekering. Tevens ziet men af van elke burgerlijke aansprakelijkheid van de
  vergunningshouders en de verantwoordelijken van de club.
 5. De titularissen van de erkenning, de vereniging of haar bestuurders zijn niet verantwoordelijk
  voor enige lichamelijke letsel, materiële schade of enig ander nadeel dat voortvloeit uit het
  gebruik van de schietstand of dat ontstaat ten gevolge van een ongeval.
 6. De ter beschikking gesteld infrastructuur, waaronder begrepen de schietbanen, doelen,
  installaties, etc. zullen alleen gebruikt worden in de voor de desbetreffende discipline
  beschikbaar gestelde schietstand, de afstand van de schietkaarten steeds op 25M afstand!
 7. Elke schutter is ertoe gehouden de verantwoordelijken in te lichten over schade die ontstaan
  is aan de infrastructuur. Zowel schade die ontstaan is door zijn eigen daden, als door de
  daden van andere schutters dienen te worden gemeld.
 8. De schutters zijn ertoe gehouden de schade te vergoeden die door opzet, door
  onachtzaamheid en/of door het niet naleven van de toepasselijke reglementen of instructies
  van de toezichter zijn aangericht.
 9. Indien geen melding wordt gedaan van de aangerichte schade, worden alle schutters wiens
  aanwezigheid in de schietruimte blijkt uit het aanwezigheidsregister ten tijde van het
  ontstaan van de schade geacht hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk te zijn voor de
  aangerichte schade, dit wanneer geen goede overeenkomst wordt bekomen.
 10. Ieder lid heeft de plicht, de eer en de goede naam van de club en zijn leden hoog te houden.
 11. Elk lid is vrij zich op ieder ogenblik uit de club terug te trekken vermits zijn ontslag mede te
  delen aan het bestuur via een ontslagbrief. Het ontslagnemende of uitgesloten lid, evenals
  de erfgenamen en de rechthebbenden van een overleden lid, zullen geen enkele aanspraak
  maken op enige vergoeding of bijdrage.
 12. Ieder lid dient zijn jaarlijkse bijdrage(lidgeld) te betalen. Bij niet betaling wordt dat als
  ontslagnemend ervaren. Een lid kan een reductie bekomen bij aanbreng van een nieuw
  lid/nieuwe leden. Zie document ‘lidgelden’.
 13. Ieder lid dient jaarlijks een recent uittreksel uit het strafregister aan te vragen en dit te
  overhandigen -in originele staat doc. 596.1- aan de voorzitter. Leden die een sportlicentie of
  jachtverlof hebben dienen dat enkel jaarlijks over te maken bij het vernieuwen van hun
  sportlicentie of jachtverlof, aan de bevoegde instantie.
 14. Het gebruik van de schietstand is toegestaan door de bij de club aangesloten leden.
 15. Enkel schutters die houder zijn van één van de volgende documenten mogen vuurwapens
  manipuleren in de schietruimte:
  a. ***De houder van een geldige wapenvergunning afgegeven op zijn naam.
  b. ***De houder van een geldige sportschutters licentie of van een geldige voorlopige
  sportschutters licentie voor zover zijn het registratiebewijs op hun naam (model 6 of
  model 9) van het gebruikte wapen voorleggen.
  c. ***De houder van een geldig jachtverlof, voor zover hij het registratiebewijs op zijn
  naam, van het gebruikte wapen kan voorleggen.
  d. ***De houder van een Europese vuurwapenpas uitgereikt door een andere lidstaat
  van de Europese Unie en van de documenten die het voorhanden hebben van een
  vuurwapen in België vergunnen.
  e. ***De houder van een geldig aanstellingsbewijs als bijzonder wachter, voor zover hij
  het registratiebewijs op zijn naam van het gebruikte wapen kan voorleggen.
  f. ***De houder van een geldig getuigschrift van erkenning als wapenhandelaar voor
  zover met de wapens geschoten wordt voor hun noodzakelijke onderhoud en testen.
  g. ***De houder van het artikel 9 bis, §1
  , tweede lid van het KB tot uitvoering van de
  wapenwet bedoelde attest uitgereikt door of namens de provinciegouverneur
  waaruit blijkt dat de schutter zich mag voorbereiden op de praktische proef.
  h. ***De houders van geldige wapenvergunningen kunnen in de schietruimte
  vuurwapens ontlenen aan andere schutters, voor zover de uitgeleende wapens van
  hetzelfde type zijn als het type wapen waarvoor aan de ontlener een
  wapenvergunning werd uitgereikt.

  i. ***De houders van een geldige sportschutters licentie en van een geldige voorlopige
  sportschutters licentie kunnen, met het oog op het beoefenen van het sport
  schieten, in de schietruimte, vuurwapens ontlenen aan andere schutters, voor zover
  de geleende wapens behoren tot de wapencategorie waarin de sportschutters
  licentie of de voorlopige sportschutters licentie geldig is.
  j. ***Een willekeurige bezoeker kan éénmalig met 1 of meerdere wapens schieten, dit
  jaarlijks, onder begeleiding en toezicht van een ervaren schutter of
  verantwoordelijke van de club en mits het invullen van een dagkaart + (intern
  formulier) in 3 exemplaren (één voor de schutter, één voor de club en één dat dient
  te worden opgestuurd naar de Gouverneur). Het versturen -binnen de 7 dagen verzorgt de club.
 16. Een bezoekers (schutter van andere club) die over de nodige
  documenten beschikt om de schietsport te beoefenen mag, mits een vergoeding van
  €5 gebruik maken van de accommodatie.
 17. Wapens mogen enkel worden uitgeleend voor de duur van de schietactiviteit op de
  schietstand en mits toestemming van hun bezitter. Onder geen beding mogen vuurwapens
  van andere schutters worden gebruikt zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Indien de
  uitlener niet aanwezig is zal het wapen niet gebruikt worden! De uitlener dient onmiddellijk
  na het schieten het wapen terug in ontvangst te nemen. Eventuele schade aan de wapens
  dient steeds door de ontlener te worden vergoed.
 18. Aan de houder van een (voorlopige)-licentie en/of vergunning kan door een bezitter van een
  wapen zijn wapen ter beschikking gesteld worden met eventueel als doel een hanterings- en
  schietproef voor te bereiden. Er is steeds vereist dat de regelmatige eigenaar aanwezig is
  tijdens het schieten, hij is in feit de begeleider. Deze proeven worden afgenomen door het
  ‘VSK’.
 19. De vereniging stelt zijn accommodatie, onder verantwoordelijkheid van de erkende
  exploitant, ter beschikking aan zijn leden de welke deze binnen de geldende normen zullen
  gebruiken. Bezoekers zijn slechts in de schietruimten toegelaten wanneer ze door een lid
  begeleid worden en zich in het register hebben ingeschreven.
 20. Het is ten strengste verboden de schietstand te gebruiken buiten de aangegeven
  openingsuren tenzij met schriftelijke toestemming.
 21. De toegang tot de schietstand is verboden voor ieder die onder invloed (van alcoholische
  dranken,medicijnen of drugs) verkeert.
 22. Tijdens de schietbeurten is het verboden drank (om het even welke) binnen de schietstand te
  brengen.
 23. Het is verboden de schietstand te betreden of te verlaten met geladen wapens.
 24. Het is verboden rond te lopen met niet verpakte wapen(s).
 25. Wapens mogen niet gereinigd worden binnen de clubafdeling.
 26. Tijdens de schietbeurten neemt men de juiste houding aan tegenover de mede schutters.
 27. Het is wenselijk te schieten in de daartoe aangegeven houding. Volledig vrijstaand, ontdaan
  van elke steunmogelijkheid. Een afwijking hierop is occasioneel aanvaardbaar indien men het
  wapen wilt afstellen.
 28. Bij eventueel defect aan de installatie zal men onmiddellijk het vuren staken. Het wapen
  ontladen en ontwapenen, het opbergen in wapenkoffer of hoes en de schietstand verlaten.
 29. Voor alle vragen of problemen omtrent de club kan men zich wenden tot de bestuursleden
  of medewerkers.
 30. De bediening van de hoofdschakelkast in de tussenruimte is enkel toegestaan door
  bestuursleden en bevoegden medewerkers.
 31. Iedere schutter wordt geacht zijn gebruikte kaarten, lege hulzen en andere benodigdheden
  op te ruimen of te deponeren in de daarvoor voorziene recipiënten (lege hulzen in de ton,
  gebruikte kaarten in de kaartenbak, lege munitiedoosjes in de kunststofemmer).
 32. De schutters volgen de eventuele bevelen op gegeven door de verantwoordelijken in
  rechtstreeks verband met de veiligheid.
 33. Gehoorbescherming dient steeds gebruikt te worden door eenieder die de schietruimte
  betreedt.

Artikel 18 Bijzondere maatregelen

 1. In geval van brand dient het brandalarm in werking gesteld te worden, d.m.v. de
  handmelders. De schietoefeningen worden onmiddellijk gestaakt en de schietstand
  ontruimd. De noodstop luchttoevoer moet manueel bediend worden. Wapens en munitie
  worden zo snel mogelijk ingepakt en verwijderd. Het is de taak van ieder aanwezig lid het
  nodige te doen zoals bv. de brandweer te verwittigen. In geval van een schietincident dient
  dit gemeld aan de clubvertegenwoordigers. Het is hun taak om eventueel hulpdiensten in te
  schakelen. Bij bovenstaande gebeurtenissen zal de voorzitter steeds op de hoogte gebracht
  worden.
 2. Wat onderhoud betreft (met het oog op orde, netheid en milieu) beschikt de club over de
  nodige middelen. Dit materieel dient door de leden gerespecteerd te worden. Het is de taak
  van de verantwoordelijke na de schietbeurten alle hulzen en andere resten op te ruimen en
  in de daartoe voorziene recipiënten te deponeren. Het is echter wenselijk dat elke schutter
  zelf zijn lege hulzen in de ton deponeert en de ledige patroondoosjes in de daartoe voorziene
  vuilbak.
 3. Op regelmatige tijdstippen wordt de volledige kogelopvang, in dit geval 2 zandbedden,
  voldoende bevochtigd om stofvorming tegen te gaan. Jaarlijks worden de zandbedden van
  lood en kogelresten ontdaan, dit in het bijzijn van de voorzitter of aangeduid vervangende
  afgevaardigde met als uiteindelijk doel recyclage van het lood.
 4. Een exploitatiedossier waaronder een veiligheidsdossier, ordereglement, werkregister en
  ledenlijst wordt bijgehouden ten kantore. Het veiligheidsdossier voorziet een oplijsting van
  alle periodieke controles.
 5. Het is verboden te roken in de schietstand,tussenruimte en kantoor!
 6. Wat betreft het gebruik van vuurwapens in de schietstand, de manier van gebruik,
  schiettechnieken en geldende beperkingen; zie hoger in dit reglement. Hierbij dient vermeld
  te worden dat aanmaak van munitie niet van toepassing is en bijgevolg ten strengste
  verboden!
 7. Op hetzelfde tijdstip mogen zich normaal maximaal 12 personen in de schietstand bevinden.
  Met name 10 schutters voor 10 banen (er is slechts 1 schutter per baan toegelaten) en
  eventueel 2 baancommissarissen. Er moet tenminste een 2
  de persoon aanwezig zijn
  gedurende de schietoefening. Bij voltalligheid maximaal 2 bezoekers extra waardoor het
  absoluut maximaal aanwezigheden op 14 komt.
 8. Bezoekers zijn slechts toegelaten in aanwezigheid van clubverantwoordelijken, zij houden
  steeds een minimale afstand van 2 M t.o.v. schutters. Het totaal aantal aanwezigen mag
  nooit hoger zijn dan 14. Bij vaststelling inbreuk hierop zal er opgetreden worden.
 9. Het opslaan van brandbare of ontplofbare stoffen in de schietruimte is verboden.
 10. Een auditief signaal kan in combinatie met het zwaailicht geactiveerd worden dit om
  onmiddellijk de volle aandacht te verkrijgen van iedereen tijdens de schietbeurten,bij bv
  onregelmatigheden.
 11. De oranje zwaailichten -1 centraal aan de vuurlijn geplaatst +1 in de tussenruimte- met een
  grijze bedieningsschakelaar die zich aan de binnenkant v/d toegangsdeur bevindt, kan
  eventueel bediend worden bij onregelmatigheden gevaarlijke situaties en
  veiligheidsredenen. Eenieder die zich in dat kader aangesproken voelt om de
  schietactiviteiten stil te leggen mag deze handeling uitvoeren op eer en geweten. Zie ook art
  15 & A Het blauwe zwaailicht is enkel te bedienen door Politie tijdens hun schietoefeningen;
  grijze schakelaar bovenaan deur.

**Bij het niet afgaan van een gepercuteerde patroon dient men steeds 30” te wachten
vooraleer men de veiligheidsprocedure opstart (o.a. ontladen en wapen veiligstellen) en de niet
afgeschoten patroon (Ketser) te deponeren in het daartoe voorbestemde doosje. Bevindt zich
aan toegangsdeur rechts.

Artikel 19 Bescherming persoonlijke gegevens (GDPR)

De persoonsgegevens worden verwerkt door Colt 45 vzw, Kapellestraat 5 bus 1 te 9950 Waarschoot (Lievegem), info@colt45.eu .Voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om de schietsport op een correcte manier te beoefenen, daarnaast zijn wij als schuttersclub ook gebonden en verplicht om aanwezigheidsregisters en schietbeurten te registreren. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op (info@colt45.eu). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u terug samen met het huishoudelijk reglement in de kast in de tussenruimte van onze schietstand.

Artikel 20 Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de
  leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden
  onmiddellijk in werking na bekendmaking.

What do you want to do ?

New mail

error: