Huishoudelijk regelement

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd VZW COLT 45 is opgericht op 28 oktober 2014 en is gevestigd teKapellestraat 5 bus 1 B9950 Waarschoot. (Parking vlakbij)
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meestrecente versie
 3. A. Aansluitingsnummer bij VSK: 09/411B. Erkenning nummer: 13/4/2010/0025C. Ondernemingsnummer: 0567509188
 4. Openingsuren:
Maandag gesloten
Dinsdag 19u-22u
Woensdag gesloten
Donderdag 19u-22u
Vrijdag 18u-21u
Zaterdag 14u-17u
Zondag 09u-12u

Op aanvraag kan afgeweken worden van bovenstaand openingsuren (bv ontvangst van groepen) Tijdens de openingsuren is er steeds een verantwoordelijke aanwezig.

Artikel 2

A. Bestuursleden

De voorzitter Vzw Colt 45 ; Dhr. Boddaert AlexDe ondervoorzitter; Dhr. Goossens StefaanSecretaris; Dhr. Frankie MichielsSchatbewaarder; Mevr. Spilier CarineDe coaching gebeurt door zowel de bestuursleden als de onderstaande

B. Werkende leden

De coachen:

 • Dhr. Vlerick Luc ( hoofdcoach)
 • Dhr Van De Velde Christiaan
 • Dhr. Boddaert Dirk
 • Dhr. Coppens Jean (aspirant)

De veiligheidsverantwoordelijke (Vlarem II) : Dhr Van De Velde ChDe technische onderhoudsbeheerder (infrastructuur): Dhr Van De Velde ChDe algemene onderhoudsbeheerder: Dhr Coppens Jean

Artikel 3 Het lidmaatschap

 1. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door desecretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de nodige relevante gegevens zijn inte vullen. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door dewettelijke vertegenwoordiger.
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kostendienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan, zie afzonderlijkdocument ‘Lidgelden’.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te wordentoegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert.
 4. Een lidkaart/badge wordt overhandigd.

Artikel 4 Een veilige sportomgeving

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aande activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:a. al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van denodige verzekeringen,b. te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,c. sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,d. te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,ontplooien.

Artikel 5 Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijkreglement te bekomen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemeneledenvergaderingen.
 4.  Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door hetbestuur niet anders is bepaald.
 5.  Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Hetbestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doenbehandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of hetonderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeftingediend.
 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook vande richtlijnen opgesteld door de federatie.
 9. Zij hebben de plicht om de berichten uithangend in de afgesloten glazen kast op regelmatigebasis na te lezen.

Artikel 6 Sancties

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet,dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, ofwaardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor,naast een sanctie uitgegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomendesanctie vanuit de vereniging op te leggen.

Artikel 7 Bestuur

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris eneen schatbewaarder, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in hethuishoudelijk reglement of in andere reglementen:a. De algemene leiding van zaken;b. De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;c. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;d. Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van devereniging.
 3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per kwartaal volgens een vooraf vastgesteldrooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert hetbestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 (tenzij anders in de statuten is bepaald)leden van het bestuur zulks wensen.
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 5 werkdagen voor aanvang van devergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek vanbestuursleden binnen maximaal 10 werkdagen te worden belegd.
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursledenaanwezig is.

Artikel 8 Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de schatbewaarder vormen het dagelijksbestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewonebestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, terbekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:a. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;b. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aaneen ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de ondervoorzitter:a. Staat in hiërarchische lijn de voorzitter bij in al zijn taken, weliswaar metgedeeltelijke verantwoordelijkheid.
 4. Taken van de secretaris:a. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekentalle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en dezeevenals de ingekomen stukken te bewaren.b. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuitde vereniging zijn toevertrouwd;c. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;d. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten enreglementen;e. Houdt een voor bestuursleden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressenvan alle leden zijn opgenomen.
 5. Taken van de schatbewaarder:a. Beheert de gelden van de vereniging;b. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorgvoor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;c. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;d. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de inde voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem/haaruitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op deuitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken tebewaren;e. Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legtdaarbij de balans en de staat van baten en lasten neer met toelichting over hetafgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 9 Bestuursverkiezing

Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld teworden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dientvergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaateventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 10 Kostenvergoedingen

Het bestuur is bevoegd om aan de werkende leden- in de mate van het wettelijke toelaatbaregemaakte kosten te vergoeden, bijvoorbeeld vervoer, volgen van opleidingen, aanwezigheden,enzoverder.

Artikel 11 Gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welkeaard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk.

Artikel 12 Wedstrijden

Deze worden uitzonderlijk georganiseerd door de voorzitter en zijn bestuur.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de leden

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de verenigingaangerichte schade. Elke schade dient steeds gemeld te worden,zie art 17.9

Artikel 14 Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden door een besluit van het dagelijks bestuurof op een bestuursvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaarwijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproepingtot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van hetvoorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoegeschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop devergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van hethuishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaangepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 3/4 van deuitgebrachte geldige stemmen, in een bestuursvergadering waarin tenminste 3/4 van deleden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna eentweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht hetaantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordtgenomen, mits met meerderheid 3/4 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 15 De schietstand

A. Toegelaten kalibers en munitie

In de schietstand bevinden zich 10 schietbanen geschikt voor oefeningen met handvuur- enschoudervuurwapens van om het even welk merk en type op voorwaarde dat ze technisch veilig zijnen niet in strijd met de geldende wapenwet.

A1; geweer en karabijn met munitie als normaal gebruik voor pistool en revolver.A2; pistool en revolver met normale revolver en pistool munitie.A3; .410 (brennekes patronen categorie C)A4; luchtdrukwapens lang en kort

Het gebruik van kogels met hardstalen kern, lichtkogels, lichtspoormunitie en kwikhoudende munitieis verboden. Het gebruik van voorlaadwapens is alsook verboden. Jacht- en oorlogswapens, alsookjacht- en oorlogsmunitie zijn verboden in de schietstand.Wanneer in de schietstand de veiligheidslamp brandt zal er niet meer gevuurd worden. De wapensworden ontladen en ontwapend (laders en trommel leeg). Er worden ook geen schietschijvenvervangen. De wapens worden niet meer aangeraakt tot de veiligheidslamp uit is. De schuttersnemen een afstand aan van 1 meter tov de schiettafel.Men gebruikt enkel en alleen doelkaarten die ter plaatse -Club Colt 45- te koop zijn, deze zijn vooreenmalig gebruik geschikt.De schietstand biedt ook de mogelijkheid tot het beoefenen van andere disciplines zoals hetduelschieten, olympisch snelvuur. Deze mogen alleen beoefend worden in samenspraak met decoördinator en wanneer tijdens de uitvoering ervan de medeschutters niet gestoord worden.

B. De tussenruimte

Dit is de plaats waar het aanwezigheidsregister zich bevindt en ingevuld wordt. Het is ook de plaatswaar de wapens en toebehoren in afwachting van de schietbeurt tijdelijk gestockeerd kunnen,moeten worden.Ieder lid dient bij aankomst het register in te vullen. Zijn naam, soort wapen ABC of D, uur vanaankomst. Bij het verlaten van de club wordt het uur van verlaten ingevuld.Ook bezoekers zijn verplicht om het aanwezigheidsregister in te vullen. Op de plaats waar men denaam invult vermeldt men ook ‘bezoeker’. Deze ontvangen een bezoekersbadge.Wapens worden tijdelijk in de tussenruimte gestockeerd in ongeladen toestand en behoorlijk verpaktin een tas of koffer die kan -moet- afgestoken worden.In de tussenruimte kunnen wapens aan medeschutters getoond worden. Het is niet toegelatenwapens aan te raken of te manipuleren dat gebeurt enkel aan de vuurlijn!In geval van beschadigingen van voorwerpen in de tussenruimte moet het bestuur verwittigdworden, zie ook art 17 &7.8.9. Bij elke aanwezigheid in de tussenruimte dient elk lid de lidkaart(Badge) op een zichtbare plaats te dragen.

C. Kantoor

Het kantoorgedeelte is enkel toegankelijk voor bestuursleden, coaches en anderen bevoegden ofenkel op uitnodiging.

D. Opleiding

De club beschikt over coachen die hun PERSOONLIJKE wapens ter beschikking stellen voor de leden.Deze personen zijn:

 • Vlerick Luc en Carine: schoudervuurwapen .22LR + pistool .22LR + revolver .22LR
 • Stefaan Goossens: revolver .22LR
 • Alex Boddaert: pistool .22LR + revolver .38 + geweer .22LR
 • Dirk Boddaert: pistool .22LR

*Deze wapens kunnen worden gebruikt om nieuwe leden opleiding te geven in het schijfschieten.Leden die reeds in het bezit zijn van wapens kunnen alsook daarop aanspraak maken wanneer zijbijvoorbeeld een ander type wapen wensen te bekomen of dat/die type(s) die zij reeds hebben enwaarbij de wet hen een theoretisch en praktisch examen oplegt. De nadruk bij deze lessen ligt ineerste instantie op het veilig omgaan met de wapens.*De titularissen staan in voor het wapen, de munitie en de bijhorende opleiding. Per beurt wordt eenkleine vergoeding gevraagd van €5. Munitie wordt alsook verrekend in functie van verbruik.*De bovenstaande personen zijn afdoende onderlegd en beschikken over meerdere jaren ervaring–zie lidmaatschap sportverenigingen- om die functie te bekleden. Interne en externe opleidingenworden bijgewoond ,gerespecteerd en georganiseerd.*De opleiding houdt ook begeleiding in bij de praktische proef hier kan ook een vergoedingvoorgesteld worden. Hier is echter een minimum van 10 schietsessies vereist, behalve voor reedservaren schutters.

Artikel 16 De bar en uitbater

De bar wordt uitgebaat door de huurders van het tennisterrein. Het is zeker toegelaten gesprekkente voeren in de bar over wapens. Het is echter verboden wapens te tonen in de bar. In geen enkelgeval is het toelaatbaar de verpakking achter te laten en/of te openen, alsook gesprekken te voerenmet schuttersmateriaal in de hand. De overbrugging parking/tussenruimte en omgekeerd dient inalle sereniteit te gebeuren. Het korts mogelijk traject en absolute minimale tijdspanne wordtaangenomen. Gedurende de openingsuren van de schietstand is de bar eveneens geopend.Opgelet: het is verboden alcoholische dranken te nuttigen voor het aanvangen van de schietbeurten.Sluitingsuren:Dinsdag om 23uDonderdag om 23uVrijdag om 23uZaterdag om 17u30Zondag om 13u

Artikel 17 Bijkomende reglementering; orde (VLAREN II) en een veilige sportomgeving

 1. De club heeft als één van haar doelstellingen het beoefenen van de schietsport en zij ontzegtzich dusdanig elke werkzaamheid of activiteit van politieke of conventionele aard.
 2. Het aantal leden is onbeperkt. De eventuele weigering -door het bestuur- tot toetreding vaneen persoon blijft zonder enig verhaal. Alsook uitsluitsel -via de algemene vergaderingbepaald- blijft eventueel zonder enig verhaal.
 3. De club (leden) is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en voorlichamelijke schade. Ieder lid is er wel aan gehouden in het bezit te zijn van een verzekeringvoor gezinsaansprakelijkheid, familiale in de volksmond. Een bijkomende verzekering isvrijblijvend. Alle activiteiten die plaats vinden in de clublokalen zijn verzekerd in clubverband.
 4. Door zijn aansluiting bij de club verklaart men zich akkoord met de voorschriften van de club-huishoudelijke voorschriften- alsook met de reglementering opgelegd door deongevallenverzekering. Tevens ziet men af van elke burgerlijke aansprakelijkheid van devergunningshouders en de verantwoordelijken van de club.
 5. De titularissen van de erkenning, de vereniging of haar bestuurders zijn niet verantwoordelijkvoor enige lichamelijke letsel, materiële schade of enig ander nadeel dat voortvloeit uit hetgebruik van de schietstand of dat ontstaat ten gevolge van een ongeval.
 6. De ter beschikking gesteld infrastructuur, waaronder begrepen de schietbanen, doelen,installaties, etc. zullen alleen gebruikt worden in de voor de desbetreffende disciplinebeschikbaar gestelde schietstand, de afstand van de schietkaarten steeds op 25M afstand!
 7. Elke schutter is ertoe gehouden de verantwoordelijken in te lichten over schade die ontstaanis aan de infrastructuur. Zowel schade die ontstaan is door zijn eigen daden, als door dedaden van andere schutters dienen te worden gemeld.
 8. De schutters zijn ertoe gehouden de schade te vergoeden die door opzet, dooronachtzaamheid en/of door het niet naleven van de toepasselijke reglementen of instructiesvan de toezichter zijn aangericht.
 9. Indien geen melding wordt gedaan van de aangerichte schade, worden alle schutters wiensaanwezigheid in de schietruimte blijkt uit het aanwezigheidsregister ten tijde van hetontstaan van de schade geacht hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk te zijn voor deaangerichte schade, dit wanneer geen goede overeenkomst wordt bekomen.
 10. Ieder lid heeft de plicht, de eer en de goede naam van de club en zijn leden hoog te houden.
 11. Elk lid is vrij zich op ieder ogenblik uit de club terug te trekken vermits zijn ontslag mede tedelen aan het bestuur via een ontslagbrief. Het ontslagnemende of uitgesloten lid, evenalsde erfgenamen en de rechthebbenden van een overleden lid, zullen geen enkele aanspraakmaken op enige vergoeding of bijdrage.
 12. Ieder lid dient zijn jaarlijkse bijdrage(lidgeld) te betalen. Bij niet betaling wordt dat alsontslagnemend ervaren. Een lid kan een reductie bekomen bij aanbreng van een nieuwlid/nieuwe leden. Zie document ‘lidgelden’.
 13. Ieder lid dient jaarlijks een recent uittreksel uit het strafregister aan te vragen en dit teoverhandigen -in originele staat doc. 596.1- aan de voorzitter. Leden die een sportlicentie ofjachtverlof hebben dienen dat enkel jaarlijks over te maken bij het vernieuwen van hunsportlicentie of jachtverlof, aan de bevoegde instantie.
 14. Het gebruik van de schietstand is toegestaan door de bij de club aangesloten leden.
 15. Enkel schutters die houder zijn van één van de volgende documenten mogen vuurwapensmanipuleren in de schietruimte:a. ***De houder van een geldige wapenvergunning afgegeven op zijn naam.b. ***De houder van een geldige sportschutters licentie of van een geldige voorlopigesportschutters licentie voor zover zijn het registratiebewijs op hun naam (model 6 ofmodel 9) van het gebruikte wapen voorleggen.c. ***De houder van een geldig jachtverlof, voor zover hij het registratiebewijs op zijnnaam, van het gebruikte wapen kan voorleggen.d. ***De houder van een Europese vuurwapenpas uitgereikt door een andere lidstaatvan de Europese Unie en van de documenten die het voorhanden hebben van eenvuurwapen in België vergunnen.e. ***De houder van een geldig aanstellingsbewijs als bijzonder wachter, voor zover hijhet registratiebewijs op zijn naam van het gebruikte wapen kan voorleggen.f. ***De houder van een geldig getuigschrift van erkenning als wapenhandelaar voorzover met de wapens geschoten wordt voor hun noodzakelijke onderhoud en testen.g. ***De houder van het artikel 9 bis, §1, tweede lid van het KB tot uitvoering van dewapenwet bedoelde attest uitgereikt door of namens de provinciegouverneurwaaruit blijkt dat de schutter zich mag voorbereiden op de praktische proef.h. ***De houders van geldige wapenvergunningen kunnen in de schietruimtevuurwapens ontlenen aan andere schutters, voor zover de uitgeleende wapens vanhetzelfde type zijn als het type wapen waarvoor aan de ontlener eenwapenvergunning werd uitgereikt.i. ***De houders van een geldige sportschutters licentie en van een geldige voorlopigesportschutters licentie kunnen, met het oog op het beoefenen van het sportschieten, in de schietruimte, vuurwapens ontlenen aan andere schutters, voor zoverde geleende wapens behoren tot de wapencategorie waarin de sportschutterslicentie of de voorlopige sportschutters licentie geldig is.j. ***Een willekeurige bezoeker kan éénmalig met 1 of meerdere wapens schieten, ditjaarlijks, onder begeleiding en toezicht van een ervaren schutter ofverantwoordelijke van de club en mits het invullen van een dagkaart + (internformulier) in 3 exemplaren (één voor de schutter, één voor de club en één dat dientte worden opgestuurd naar de Gouverneur). Het versturen -binnen de 7 dagenverzorgt de club. Een bezoekers (schutter van andere club) die over de nodigedocumenten beschikt om de schietsport te beoefenen mag, mits een vergoeding van€5 gebruik maken van de accommodatie.
 16. Wapens mogen enkel worden uitgeleend voor de duur van de schietactiviteit op deschietstand en mits toestemming van hun bezitter. Onder geen beding mogen vuurwapensvan andere schutters worden gebruikt zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Indien deuitlener niet aanwezig is zal het wapen niet gebruikt worden! De uitlener dient onmiddellijkna het schieten het wapen terug in ontvangst te nemen. Eventuele schade aan de wapensdient steeds door de ontlener te worden vergoed.
 17. Aan de houder van een (voorlopige)-licentie en/of vergunning kan door een bezitter van eenwapen zijn wapen ter beschikking gesteld worden met eventueel als doel een hanterings- enschietproef voor te bereiden. Er is steeds vereist dat de regelmatige eigenaar aanwezig istijdens het schieten, hij is in feit de begeleider. Deze proeven worden afgenomen door het‘VSK’.
 18. De vereniging stelt zijn accommodatie, onder verantwoordelijkheid van de erkendeexploitant, ter beschikking aan zijn leden de welke deze binnen de geldende normen zullengebruiken. Bezoekers zijn slechts in de schietruimten toegelaten wanneer ze door een lidbegeleid worden en zich in het register hebben ingeschreven.
 19. Het is ten strengste verboden de schietstand te gebruiken buiten de aangegevenopeningsuren tenzij met schriftelijke toestemming.
 20. De toegang tot de schietstand is verboden voor ieder die onder invloed (van alcoholischedranken,medicijnen of drugs) verkeert.
 21. Tijdens de schietbeurten is het verboden drank (om het even welke) binnen de schietstand tebrengen.
 22. Het is verboden de schietstand te betreden of te verlaten met geladen wapens.
 23. Het is verboden rond te lopen met niet verpakte wapen(s).
 24. Wapens mogen niet gereinigd worden binnen de clubafdeling.
 25. Tijdens de schietbeurten neemt men de juiste houding aan tegenover de medeschutters.
 26. Het is wenselijk te schieten in de daartoe aangegeven houding. Volledig vrijstaand, ontdaanvan elke steunmogelijkheid. Een afwijking hierop is occasioneel aanvaardbaar indien men hetwapen wilt afstellen.
 27. Bij eventueel defect aan de installatie zal men onmiddellijk het vuren staken. Het wapenontladen en ontwapenen, het opbergen in wapenkoffer of hoes en de schietstand verlaten.
 28. Voor alle vragen of problemen omtrent de club kan men zich wenden tot de bestuursledenof medewerkers.
 29. De bediening van de hoofdschakelkast in de tussenruimte is enkel toegestaan doorbestuursleden en bevoegden medewerkers.
 30. Iedere schutter wordt geacht zijn gebruikte kaarten, lege hulzen en andere benodigdhedenop te ruimen of te deponeren in de daarvoor voorziene recipiënten (lege hulzen in de ton,gebruikte kaarten in de kaartenbak, lege munitiedoosjes in de kunststofemmer).
 31. De schutters volgen de eventuele bevelen op gegeven door de verantwoordelijken inrechtstreeks verband met de veiligheid.
 32. Gehoorbescherming dient steeds gebruikt te worden door eenieder die de schietruimtebetreedt.

Artikel 18 Bijzondere maatregelenArtikel 18 Bijzondere maatregelen

 1. In geval van brand dient het brandalarm in werking gesteld te worden, d.m.v. dehandmelders. De schietoefeningen worden onmiddellijk gestaakt en de schietstandontruimd. De noodstop luchttoevoer moet manueel bediend worden. Wapens en munitieworden zo snel mogelijk ingepakt en verwijderd. Het is de taak van ieder aanwezig lid hetnodige te doen zoals bv. de brandweer te verwittigen. In geval van een schietincident dientdit gemeld aan de clubvertegenwoordigers. Het is hun taak om eventueel hulpdiensten in teschakelen. Bij bovenstaande gebeurtenissen zal de voorzitter steeds op de hoogte gebrachtworden.
 2. Wat onderhoud betreft (met het oog op orde, netheid en milieu) beschikt de club over denodige middelen. Dit materieel dient door de leden gerespecteerd te worden. Het is de taakvan de verantwoordelijke na de schietbeurten alle hulzen en andere resten op te ruimen enin de daartoe voorziene recipiënten te deponeren. Het is echter wenselijk dat elke schutterzelf zijn lege hulzen in de ton deponeert en de ledige patroondoosjes in de daartoe voorzienevuilbak.
 3. Op regelmatige tijdstippen wordt de volledige kogelopvang, in dit geval 2 zandbedden,voldoende bevochtigd om stofvorming tegen te gaan. Jaarlijks worden de zandbedden vanlood en kogelresten ontdaan, dit in het bijzijn van de voorzitter of aangeduid vervangendeafgevaardigde met als uiteindelijk doel recyclage van het lood.
 4. Een exploitatiedossier waaronder een veiligheidsdossier, ordereglement, werkregister enledenlijst wordt bijgehouden ten kantore. Het veiligheidsdossier voorziet een oplijsting vanalle periodieke controles.
 5. Het is verboden te roken in de schietstand,tussenruimte en kantoor!
 6. Wat betreft het gebruik van vuurwapens in de schietstand, de manier van gebruik,schiettechnieken en geldende beperkingen; zie hoger in dit reglement. Hierbij dient vermeldte worden dat aanmaak van munitie niet van toepassing is en bijgevolg ten strengsteverboden!
 7. Op hetzelfde tijdstip mogen zich normaal maximaal 12 personen in de schietstand bevinden.Met name 10 schutters voor 10 banen (er is slechts 1 schutter per baan toegelaten) eneventueel 2 baancommissarissen. Er moet tenminste een 2de persoon aanwezig zijngedurende de schietoefening. Bij voltalligheid maximaal 2 bezoekers extra waardoor hetabsoluut maximaal aanwezigheden op 14 komt.
 8. Bezoekers zijn slechts toegelaten in aanwezigheid van clubverantwoordelijken, zij houdensteeds een minimale afstand van 2 M t.o.v. schutters. Het totaal aantal aanwezigen magnooit hoger zijn dan 14. Bij vaststelling inbreuk hierop zal er opgetreden worden.
 9. Het opslaan van brandbare of ontplofbare stoffen in de schietruimte is verboden.
 10. Een auditief signaal kan in combinatie met het zwaailicht geactiveerd worden dit omonmiddellijk de volle aandacht te verkrijgen van iedereen tijdens de schietbeurten,bij bvonregelmatigheden.
 11. De oranje zwaailichten -1 centraal aan de vuurlijn geplaatst +1 in de tussenruimte- met eengrijze bedieningsschakelaar die zich aan de binnenkant v/d toegangsdeur bevindt, kaneventueel bediend worden bij onregelmatigheden gevaarlijke situaties enveiligheidsredenen. Eenieder die zich in dat kader aangesproken voelt om deschietactiviteiten stil te leggen mag deze handeling uitvoeren op eer en geweten. Zie ook art15 & A Het blauwe zwaailicht is enkel te bedienen door Politie tijdens hun schietoefeningen;grijze schakelaar bovenaan deur.

**Bij het niet afgaan van een gepercuteerde patroon dient men steeds 30” te wachtenvooraleer men de veiligheidsprocedure opstart (o.a. ontladen en wapen veiligstellen) en de nietafgeschoten patroon (Ketser) te deponeren in het daartoe voorbestemde doosje. Bevindt zichaan toegangsdeur rechts.

Artikel 19 Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan deleden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement tredenonmiddellijk in werking na bekendmaking.
error: